Prawo karne

 • reprezentowanie osób podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
 • występowania w sprawach o odroczenie, przerwę w wykonywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • postępowania w sprawach o wykroczenia

Prawo cywilne

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy dotyczące ochrony bądź naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy o uznanie czynności prawnych za wadliwe
 • sprawy o zasiedzenie ruchomości lub nieruchomości
 • sprawy o nabycie, utratę prawa własności
 • sprawy dotyczące służebności: gruntowych, osobistych i przesyłu
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy z tytułu szkody powstałej z czynu niedozwolonego
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi
 • przygotowywanie i opiniowanie oraz spory na tle wszelkich umów nazwanych i nienazwanych
 • postępowania polubowne
 • sprawy z weksli
 • postępowań wieczystoksięgowych

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • wydziedziczenie testamentowe
 • sprawy o roszczenia z tytułu zachowku
 • sprawy w przedmiocie działu spadku
 • sprawy związane z nabyciem oraz odrzuceniem spadku
 • umowy dotyczące spadku

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • przeprowadzanie spraw rozwodowych oraz separacji
 • unieważnianie małżeństw
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy związanych z opieką i kuratelą
 • sprawy regulujące stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy związane z pieczą nad dzieckiem

Prawo pracy

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • dochodzenie wszelkich należności pracowniczych z tytułu zawartego stosunku pracy

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • stała obsługa zakładów komunalnych i podmiotów administracji samorządowej

Ubezpieczenia gospodarcze

 • odszkodowania związane z wypadkami ubezpieczeniowymi
 • reprezentowanie na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • kierowanie roszczeń w stosunku do sprawcy zdarzenia ubezpieczeniowego oraz do ubezpieczyciela

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorstw

 • windykacja należności
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
 • przedsądowe negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • kompleksowe zakładanie spółek prawa handlowego
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia społeczne

 • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń

Zamówienia publiczne

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień
 • sporządzanie protestów i odwołań
 • reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z zamówieniami

Prawo własności przemysłowej

 • reprezentacja w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
 • przygotowywanie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania znaku towarowego
 • doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych
 • ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

Ochrona danych osobowych

 • przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • opinie prawne w przedmiocie naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych

POMOC PRAWNA 24h

W sytuacji gdy doszło do zatrzymania osoby Ci bliskiej przez Policję, bądź inne służby, zadzwoń pod numer 692 363 472. Zapewniam pomoc obrońcy. Pamiętaj, pomoc adwokata podczas pierwszego przesłuchania, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego.